Regisztráció során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Kovi Térkő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Harcsa utca 57.; cégjegyzékszám: 13-09-203257; e-mail cím: iroda@koviterko.hu; telefonszám: +36 30 421 0640; „Kovi Térkő Kft.”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a regisztráció céljából a www.koviterko.hu domain alatt működő honlapon megadott személyes adatait.

Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek

A regisztráció során megadott személyes adatai kezelésére a Kovi Térkő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2085-Pilisvörösvár, Harcsa utca 57.; cégjegyzékszám: 13-09-203257) jogosult.

A Kovi Térkő Kft.-nél az Ön által megadott személyes adatokhoz a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője és a rendezvény szervezésben közreműködő munkatárs. A Kovi Térkő Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

Az adatkezelés célja és jogalapja

A Kovi Térkő Kft.-a regisztráció során megadott nevét, e-mail címét és jelszavát az Ön beazonosítása céljából kezeli, hogy a regisztrációjával kapcsolatban releváns információkat tudjon Önnek küldeni.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs folyamat lezárásakor ad meg azzal, hogy a regisztrációhoz szükséges személyes adatok megadását követően a „Regisztrálok és elfogadom az adatkezelési tájékoztatót” kijelentést megelőző négyzetet bejelöli és a Regisztrálok gombra kattint.

Amennyiben a regisztrációját törli, akkor a Kovi Térkő Kft.-. törli a regisztráció során megadott személyes adatait.

A regisztráció törlésével azonban nem iratkozik le automatikusan a Kovi Térkő Kft. hírleveleiről. Ha Ön a jövőben hírlevelet sem kíván kapni a Kovi Térkő Kft.-től, akkor a hírlevél küldéssel kapcsolatos hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevélben feltüntetett „Leiratkozás” gombra kattintással.

Azon személyes adatok kezelése tekintetében, amelyeket a Kovi Térkő Kft. az Ön regisztrációja és a regisztrációja törlése között kezelt az Ön hozzájárulása alapján, a Kovi Térkő Kft. jogszerűen járt el, függetlenül attól, hogy Ön a regisztrációját törölte.

Személyes adatok címzettjei

A honlapon történő regisztráció céljából megadott személyes adatait a Kovi Térkő Kft.-vel a marketing feladatok ellátása tekintetében együttműködő munkatárs.

A regisztráció céljából megadott személyes adatait a Kovi Térkő Kft. további személy részére nem továbbítja.

Az adatkezelés időtartama

A Kovi Térkő Kft. a regisztráció során megadott személyes adatokat a regisztráció időpontjától a regisztráció törlésének időpontjáig kezeli.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Kovi Térkő Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Kovi Térkő Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.

A Kovi Térkő Kft. az adatkezelési tájékoztató módosításáról a regisztráció során megadott e-mail címén értesíti. Ha a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a regisztrációját törölheti és a regisztráció során megadott személyes adatait az a Kovi Térkő Kft. törli.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Hozzáféréshez való jog

A Kovi Térkő Kft.-hez kéréssel fordulhat, hogy tájékoztassa Önt arról, hogy kezeli-e a személyes adatait.

Ha a Kovi Térkő Kft. kezeli a személyes adatait, akkor a következő adatokról tájékoztatja a Kovi Térkő Kft. a személyes adataival kapcsolatban: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

Erre irányuló kérése esetén a Kovi Térkő Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Kovi Térkő Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

Törléshez való jog

Kérésére a Kovi Térkő Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli a regisztráció céljából megadott személyes adatait a regisztrációs adatbázisából.

A Kovi Térkő Kft. – kérés nélkül – törli a személyes adatait, ha (i) azokra nincs a továbbiakban szüksége regisztráció céljából, (ii) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatai kezelése jogellenes, vagy (iv) a a Kovi Térkő Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Kovi Térkő Kft. a regisztráció céljából gyűjtött személyes adatait nem törli, ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén a Kovi Térkő Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

A Kovi Térkő Kft. – kérésére – korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a regisztráció céljából megadott személyes adatai pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) a Kovi Térkő Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását kéri.

A Kovi Térkő Kft. az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatja, illetve tájékoztatja arról is, ha az adatkezelés korlátozást feloldja.

Adathordozhatósághoz való jog

Kérése esetén a Kovi Térkő Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában kiadja.

Személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése

Ha úgy gondolja, hogy a Kovi Térkő Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: iroda@koviterko.hu.

A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek egyikén

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

Hatályos: 2022.07.15-től