ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a www.koviterko.hu weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

Név / cégnév: Kovi Térkő Kft.

Székhely: 2085 Pilisvörösvár Harcsa utca 57.

Adószám: 27285444-2-13

Cégjegyzék szám: 13 09 203257

Weboldal megnevezése, címe: www.koviterko.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.koviterko.hu

 

Az adatkezelő elérhetőségei:

Név / cégnév: Kovi Térkő Kft.

Székhely: 2085 Pilisvörösvár Harcsa utca 57.

Levelezési cím: 2081 Piliscsaba Hosszúréti út 3902/25 hrsz.

E-mail: info@koviterko.hu

Telefon: +36204203081

Fogalommeghatározások

 • –  GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • –  adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • –  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • –  személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • –  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • –  az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • –  adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • –  címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • – harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Ajánlatkérés leadása

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön ajánlatkérését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre                         // Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név:                                               // Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév:                                         // Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím:                                               // Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail:                                           // Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon:                                          // Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai:                  // A termék azonosítása.
IP cím:                                           // Technikai információs művelet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

page6image1835634512

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Megrendelés leadása (email-ben)

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal felhasználói, a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre          // Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név:                                // Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév:                          // Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím:                                // Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail:                            // Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon:                          // Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai:  // A termék azonosítása.
Regisztráció időpontja:  // Technikai információs művelet.

 

 A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
Az adatok tárolási módja: elektronikus.
A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre.           // Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név:                                // Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév:                          // Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím:                                // Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail:                            // Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon:                          // Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító: // A vevő azonosítása.
Számlaadatok:              // A vevő azonosítása.
Számlakiállítás időpontja: // A számla azonosítása.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Sütik kezelésével kapcsolatos tájékoztató

A Kovi Térkő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Harcsa utca 57.; cégjegyzékszám: 13-09-203257; e-mail cím: info@koviterko.hu; telefonszám: +36 30 421 0640; „Kovi Térkő Kft.”) sütiket helyez el a www.koviterko.hu honlapon statisztikai adatok gyűjtése és weboldal védelme céljából.

A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A Kovi Térkő Kft. webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobileszközt. 

A Kovi Térkő Kft. webszervere olyan sütit helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, illetve olyan sütit is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is a számítógépén vagy mobileszközén tárolódik.

A Kovi Térkő Kft. és harmadik személyek az alábbi sütiket helyezik el a számítógépén vagy mobileszközén a www.koviterko.hu honlap meglátogatásakor:

 

Süti megnevezése

Süti funkciójának leírása

Elhelyezés időtartam

apbct_cookies_test

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

apbct_headless

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

apbct_headless

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

állandó

apbct_page_hits

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

apbct_pixel_url

A weboldal által használt spamek azonosítására és eltávolítására a weboldal hozzászólás-funkciójában.

munkamenet

apbct_pixel_url

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

állandó

apbct_prev_referer

A weboldal által használt spamek azonosítására és eltávolítására a weboldal hozzászólás-funkciójában.

munkamenet

apbct_site_landing_ts

Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát a webhelyközi kérés meghamisításának megakadályozásával. Ez a süti elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonságához.

munkamenet

apbct_site_referer

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál. Nem tárolja a látogatóra vonatkozó
adatokat.

2 nap

apbct_urls

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

2 nap

CMPList

Tárolja a felhasználó süti-hozzájárulási állapotát az aktuális domainhez.

állandó

ct_checked_emails

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

ct_checkjs

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

ct_checkjs

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

állandó

ct_fkp_timestamp

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

ct_fkp_timestamp

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

állandó

ct_has_scrolled

Ezt a sütit arra használják, hogy különbséget tegyenek az emberek és a botok között.

munkamenet

ct_mouse_moved

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

ct_pointer_data

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

ct_pointer_data

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

állandó

ct_ps_timestamp

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

ct_ps_timestamp

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

állandó

ct_screen_info

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

ct_screen_info

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

állandó

ct_sfw_pass_key

A weboldal által használt spamek azonosítására és eltávolítására a weboldal hozzászólás-funkciójában.

29 nap

ct_timezone

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

munkamenet

ct_timezone

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál.

állandó

elementor

A weboldal WordPress témájával összefüggésben használatos. A süti lehetővé teszi a weboldal tulajdonosának, hogy valós időben valósítsa meg vagy módosítsa a weboldal tartalmát.

állandó

test_cookie

Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.

1 nap

ct_cookies_type

A spamek észlelésére és a weboldal biztonságának javítására szolgál. Nem tárolja a látogatóra vonatkozó adatokat.

állandó

_dlt

Egyedi azonosítót állít be a munkamenethez. Ez lehetővé teszi, hogy a weboldal statisztikai célokra adatokat kapjon a látogatók viselkedéséről.

1 nap

_ga

Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhely használatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál.

399 nap

_gat

A Google Analytics lekérések szabályozására szolgál.

1 nap

_gid

Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhely használatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál.

1 nap

apbct_timestamp

Beállítja az időbélyeget, amikor a látogató belépett a webhelyre. Ezt elemzési célokra használják a
weboldalon.

munkamenet

ct_has_scrolled

Regisztrálja, hogy a webhely görgetési mélységének érzékelése aktív-e – Ez a funkció megjegyzi, hogy a felhasználó az aktuális munkamenetben meddig görgetett a webhely aloldalain.

állandó

ct_mouse_moved

Regisztrálja, hogy a webhely görgetési mélységének érzékelése aktív-e – Ez a funkció megjegyzi, hogy a felhasználó az aktuális munkamenetben meddig görgetett a webhely aloldalain.

állandó

qcSes

Gyűjti a felhasználó weboldalon tett látogatásaira vonatkozó adatokat, például a látogatások számát, a weboldalon töltött átlagos időt és a betöltött oldalakat a weboldal tartalmának optimalizálásához szükséges jelentések készítése céljából.

munkamenet

_fbp

A Facebook arra használja, hogy egy sor hirdetési terméket, például valós idejű licitálást nyújtson harmadik fél hirdetőktől.

3 hónap

_gcl_au

A Google AdSense használja a szolgáltatásait használó webhelyek hirdetési hatékonyságának kikísérletezésére.

3 hónap

ads/ga-audiences

A Google AdWords arra használja, hogy újra megszólítsa azokat a látogatókat, akik a látogató online viselkedése alapján valószínűleg vásárlókká alakulnak át a különböző weboldalakon.

munkamenet

IDE

A Google DoubleClick használja a weboldal felhasználójának a megtekintés vagy a kattintás utáni műveleteinek regisztrálására és jelentésére. A hirdető egyik hirdetésének mérése és a felhasználónak célzott hirdetések megjelenítése céljából.

1 év

pagead/1p-user-list/#

Nyomon követi, hogy a felhasználó több weboldalon keresztül érdeklődött-e bizonyos termékek vagy események iránt, és érzékeli, hogy a felhasználó hogyan navigál a weboldalak között. Ez a reklámtevékenységek mérésére szolgál, és megkönnyíti a weboldalak közötti közvetítési díjak kifizetését.

munkamenet

Amennyiben meg szeretné tiltani, hogy a www.koviterko.hu honlap számítógépén vagy mobileszközén sütit helyezzen el, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. A sütik egyes böngészőkben történő letiltásával kapcsolatban az alábbi linkeken kaphat további tájékoztatást: 
● Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
● Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
● Microsoft Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies.
 
A következő linken töltheti azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütikkel adatokat gyűjtsön: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu.
 
A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése. Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Hatályos: 2023. 02. 10.

 

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

page10image1871918576

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.
Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen

személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének

arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos

meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes

jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti

hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/goog le_privacy_policy_hu.pdf

Adatfeldolgozók Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.
Telefon: +36 1 789 2789
E-mail: support@tarhely.eu  
supporst@tarhely.eu support@tarhely.eu

 

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

page12image1872609632Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e- mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu

URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

page14image1872682944

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • –  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • –  A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • –  A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • –  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • –  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.page14image1873835712

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Utoljára frissítve 2022.08.01.