ELADÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

1. A szerződés létrejötte

A szerződés az ügyfél megrendelésének a Kovi-kő Térkő Kft. (továbbiakban Gyártó) általi visszaigazolásával, a vételár kifizetésével, vagy a szállítás megkezdésével jön létre.

2. Érvényesség

Az “Eladási és szállítási feltételek” minden megkötött üzletre, szerződésre és az azokkal összefüggő szállításokra vonatkoznak. Ettől eltérni csak a Gyártó képviselőjének írásos nyilatkozatával lehet. A Vevő beszerzési feltételei nem érvényesek akkor sem, ha a Gyártó ezeknek nem mondott ellent.

3. Árak, ajánlatok elszámolása

A Gyártó mindenkori árjegyzéke a gyártelepi árakat tartalmazza. Amennyiben a Kovi-kő Térkő Kft. és a Vevő írásban megállapodik, úgy a telepi ártól eltérhetnek. Az alapanyagok, az energia, a szállítási költségek emelkedése estén a Gyártó jogosult árkorrekcióra, (10 napos bejelentési kötelezettség mellett) melyet a szállítás megkezdése előtt közöl a Vevővel. A Gyártó ajánlati kötöttsége – ha a Gyártó ettől eltérően írásban nem rendelkezik – 30 napra korlátozódik. A listaár tartalmazza a felrakás költségeit is. Az elszámolás alapja az eladó által kiállított és a Vevő, vagy meghatalmazottja által aláírt szállítólevél.

4. A megrendelés tartalma:

A Vevő írásos megrendelésének tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján a megvásárolni kívánt áru:

 • megnevezését, rövidítését
 • rendelt termék méretét
 • színét
 • pontos mennyiségét (db, m2, fm)
 • szállítási mód (saját / Gyártó általi)
 • kért szállítási időpontot
 • átvevő neve , telefonos elérhetősége
 • pontos szállítási cím

5. Szállítás, rakodás

A termék szállításáról a Vevőnek kell gondoskodnia. A felrakást, illetve a gyártelep elhagyását követően a felelősség a vevőt, ill. a fuvarozót terheli. A termék mennyiségéről és minőségéről, bármilyen minőségi kétség, aggály esetén – annak tisztázásáig – a termék nem építhető be.

Amennyiben a Gyártó felkérést kap a termék Vevőhöz történő kiszállítására, úgy a Vevő hozzájárul, hogy a Gyártó alvállalkozót is igénybe vehet. A Gyártó által szervezett szállítások költsége jelentősen függ:

 • a megközelíthetőségtől
 • az építkezés vagy szállítási cím pontatlan megjelölésétől
 • daruzási díjtól
 • úthasználati díj vagy a súlykorlátozási többletköltségtől!

A Vevőnek a pontos szállítási költségről információt a cég telephelyén az értékesítés tud adni!

6. Kifizetés

A Gyártó a kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációt kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül fogad el. Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik, úgy a számlában foglalt összeget a Vevő által elismert, nem vitatott követelésként tartjuk nyilván.

A Gyártó jogosult a megkötött szerződéstől elállni, vagy a szállításokat átmenetileg beszüntetni – az ennek következtében felmerülő mindenféle költségek átvállalása nélkül – ha a szerződéses jogviszony alatt:

 • megállapodás szerinti fizetési feltételeket a Vevő nem tartja be, vagy
 • a Vevőt illetően olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét.

A kifizetést a megegyezés szerinti időpontban kell teljesíteni, ellenkező esetben a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként, valamint minden ehhez kapcsolódó költséget (követelés behajtó cég bére) külön felszámítunk.

A fizetések akkortól minősülnek kiegyenlítettnek, amikor a Gyártó számláján a jóváírás megtörtént. Az esetleges felmerülő hiányosságok, minőségi reklamációk nem bírnak halasztó hatállyal.

7. A tulajdonjog fenntartása

A leszállított áru követeléseinek teljes kiegyenlítéséig (beleértve az egyéb költségeket is) a gyártó tulajdonában marad. Az egy adott építkezésre vonatkozó szállítások egy megrendelésnek számítanak, akkor is, ha több részletben lettek megrendelve, kiszállítva, leszámlázva. Ebben az esetben csak akkor kerül át a tulajdonjog a vásárlóra, ha az egész szállításból adódó összes követelésünk ki van egyenlítve. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd- vagy felszámolási eljárás esetén a Gyártónak jogában áll a tulajdonában álló árut elhozni a Vevőtől és értékesítenie azt. A továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árak, valamint a vissza-, illetve továbbszállítás költségei is a Vevőt terhelik.

8. Raklapok

A szállítás raklapon történik, amelyért betétdíjat számítunk fel, amit a telepünkre történt visszaszállítás (melynek költsége a Vevőt terheli) esetén visszafizetünk. Csak hibátlan raklapot vásárolunk vissza, a tulajdonjogot szállítólevéllel kérjük igazolni. A raklap típusa:

 • EUR raklap – 6.477 Ft / db Bruttó – Visszavételi ár: 5.715 Ft / db Bruttó
 • LEIER raklap – 4.450 Ft / db Bruttó – Visszavételi ár: 3.810 Ft / db Bruttó

9. Garancia

A törvényes előírások szerint szavatoljuk termékeink műszaki jellemzőit és minőségi követelményeit.

A mindenkori kiszállított mennyiség 2%-ig terjedő töréskár előírások szerint megengedett.

Az árut a Vevő, vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség és minőség szerint fel kell mérni. Az ilyen ellenőrzés után kifogásolt árut nem szabad beépíteni és a kifogást legkésőbb 3 napon belül írásban közölni kell a Gyártóval. Az átvétel megtörténte után a Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető) hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszavezethető kifogásokkal tud érdemben foglalkozni. Reklamáció esetén csak igazolhatóan a Kovi-kő e.v. által gyártott termékeket áll módunkban kicserélni. Cseregaranciát a még be nem épített termékre lehet érvényesíteni, amennyiben a Gyártó képviselője előzetesen írásban engedélyezte azt.

Az előforduló kivirágzás műszakilag elkerülhetetlen, a termék minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért nem minősül garanciális hibának! Az igénybevétel és az ennek során elkerülhetetlen természetes mechanikai súrlódás hatására az átmeneti kivirágzások eltűnnek.

A nem eléggé tömörített alapra fektetett burkolókövek és járdalapok sarka, széle vibráláskor letöredezhet. Ennek oka a nem megfelelően tömör ágyazat, szakszerűtlen fektetés, a burkolókövenként váltakozó fugatávolság be nem tartása, gumilap nélküli vibrálás.

A felhasznált természetes anyagok színe változó, még a cementé is. Az eltérő gyártási időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége árnyalati színeltéréseket okozhat, ezek a színeltérések elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik, az időjárás és az igénybevétel homogénebbé teszi azokat.

Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia!

Bármilyen minőségi kétség, aggály esetén a termék – a felmerült probléma tisztázásáig – nem építhető be! Amennyiben ez mégis megtörténik, a Gyártó felé semmilyen költség (pl.: lerakási, felszedési) nem érvényesíthető!

11. Stornó

Egyedi Megrendelés esetén az ár 50%-a előlegként fizetendő. Amennyiben a megrendelő az írásos és a Kovi-kő Térkő Kft. által visszaigazolt szerződéstől eláll, a befizetett összeg bánatpénzként a Kovi-kő Térkő Kft.-t illeti meg.

12. Jogvita

Az “Eladási és szállítási feltételek”-ben nem szabályozott kérdésekben a P.T.K. előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a Pest Megyei Bíróság az illetékes.

Köszönjük a bizalmát és kívánjuk, hogy sokáig lelje örömét a Kovi-kő Térkő Kft. termékeiben!

Utoljára frissítve 2021.08.24.

KÉRJEN AJÁNLATOT!

© 2019-2022 Kovi-Térkő, koviterko.hu | Adatvédelmi tájékoztató | IMPRESSZUM